Obchodní podmínky/Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky  

internetového zásilkového obchodu www.uklizenydum-obchod.cz

 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 Vítejte v internetovém zásilkovém obchodě www.uklizenydum-obchod.cz společnosti Uklizený dům s.r.o.

 Provozovatel: Uklizený dům s.r.o. se sídlem Sokolovská 1996/179, Praha 9  IČO: 03190536

 Provozovatel je plátcem DPH.

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.uklizeny.cz, provozovaném společností Uklizený dům s.r.o. se sídlem Sokolovská 1996/179, Praha 9   IČO: 03190536, C 228617 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „Uklizený dům s.r.o.“).

 V případě potřeby je možné prodávajícího kontaktovat těmito způsoby: 

E-mailová adresa: obchod@uklizenydum.cz

Telefon: po-čt 8:30-16:30, pá 8:30-15:00 234 221 188 (za základní sazbu hovorného)

Poštovní adresa: Uklizený dům s.r.o ., Sokolovská 1996/179, Praha 9, PSČ: 190 00

 Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.uklizenydum.cz  ( http://www.uklizenydum-obchod.cz/ ), tedy Uklizeny dům s.r.o., a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen „občanský zákoník"). Je-li smluvní stranou kupující-spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 - § 1867 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění. Je-li smluvní stranou kupující-nepodnikatel nebo kupující-spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též zvláštními ustanoveními o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 - § 2174 občanského zákoníku).

 Při nákupu v internetovém obchodu http://www.uklizenydum-obchod.cz/ jsou uzavírány pouze smlouvy s jednorázovým plněním (dodání zboží) a tudíž nedochází k uzavírání smluv na dobu určitou či neurčitou.

V internetovém obchodě  http://www.uklizenydum-obchod.cz/ lze uzavřít kupní smlouvy pouze v českém jazyce, pro uzavření smluv v jiném jazyce lze použít prostředky individuální komunikace (např. e-mail, telefon).

Náklady na použití prostředků umožňujících uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran nese kupující.

 

  1. VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva - je smlouva, kterou uzavírá podnikatel a spotřebitel

 Prodávající – je podnikatelem, tedy osobou samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Prodávající v internetovém obchodě uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.

 Kupující – je každý člověk či právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvy v  internetovém obchodě http://www.uklizenydum-obchod.cz/  nebo s ním jinak jedná. Vzhledem k platné a účinné úpravě se rozlišuje mezi kupujícím-spotřebitelem, kupujícím-nepodnikatelem a kupujícím-podnikatelem.

 Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (prodávajícím) nebo s ním jinak jedná.

 Kupující-podnikatel – je podnikatelem, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. V případě, že kupující vyplní v objednávce identifikační číslo či jiný údaj o jeho podnikatelské činnosti, bude považován za kupujícího-podnikatele.

 Kupující-nepodnikatel – je pro účely smluv uzavíraných v tomto internetovém obchodě osobou, která není podnikatelem, nebo osobou, která podnikatelem sice je, avšak při uzavírání smlouvy v tomto internetovém obchodě je z okolností zřejmé, že se koupě netýká podnikatelské činnosti podnikatele. Kupujícím-nepodnikatelem je i kupující-spotřebitel.

 

  1. POSTUP PŘI NÁKUPU 

Hledáte-li konkrétní položku, zvolte nejprve v kolonce po pravé straně „VYHLEDÁVÁNÍ PODLE NÁZVU “, skupinu zboží (např. Bellinzoni Lem 3, Dr.Schutz – čistící přípravek R atd.) Zobrazí se Vám nabídka jednotlivých položek. Konkrétní zboží či druh zboží je možné také najít také za pomoci vyhledávače na levé straně, kde jsou rozdělené jednotlivé skupiny podle názvu nebo data.

Veškeré námi nabízené zboží je zobrazeno se základními informacemi (název, krátký text, cena). Pokud chcete získat bližší informace, stačí kliknout na popis zboží - text či fotografii a zobrazit si podrobnější informace (pokud Vám ani tyto nestačí, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme). 

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách http://www.uklizenydum-obchod.cz/ vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, za uvedených podmínek s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

Kupující si v rámci prezentace zboží na webových stránkách http://www.uklizenydum-obchod.cz/  tedy v internetovém obchodě prodávajícího, vybere požadované položky zboží a jejich množství a kliknutím na tlačítko „DO KOŠÍKU“ přidá zvolené zboží do svého nákupního košíku. Automaticky se přiřadí 1ks daného zboží. Chce-li kupující zakoupit 2 a více ks, jednoduše změní v kolonce „MNOŽSTVÍ“ počet kusů, pokud je tolik zboží k dispozici. Zvolené zboží se automaticky uloží do nákupního košíku, aktuální stav virtuálního košíku naleznete v horním pravém rohu  obrazovky. Nakupující může dále pokračovat v nákupu, aniž by došlo ke ztrátě zboží z nákupního košíku, které již má vybrané. Zvolením tlačítka „POKRAČOVAT V OBJEDNÁVCE“ přejde rovnou k objednávkovému formuláři. Kliknutím na tlačítko “NÁKUPNÍ KOŠIK“ se zobrazí celý nákup i s celkovou cenou zboží, bez expedičních poplatků.

Kliknutím na tlačítko „POKRAČOVAT V OBJEDNÁVCE“ nebo "POKRAČOVAT" se kupujícímu zobrazí objednávkový formulář, kde vyplní způsob dodání, platby a dodací údaje a vysloví souhlas s aktuální verzí obchodních podmínek a reklamačního řádu.

Kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ je dokončena objednávka kupujícího, která je závazným přijetím nabídky na uzavření smlouvy a vyjadřuje úmysl kupujícího uzavřít kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky, toto potvrzení však již nemá na samotné uzavření smlouvy žádný vliv. Přílohou tohoto potvrzení je také kupujícím odsouhlasené znění obchodních podmínek a reklamačního řádu v textové podobě a souhrn údajů uvedených v objednávce, přičemž tyto údaje uvedené v objednávce, obchodní podmínky i reklamační řád jsou součástí smlouvy.(V případě neobdržení těchto e-mailů během 24hodin nás prosím kontaktujte - nejspíš jste špatně vyplnili emailovou adresu. Děkujeme.). V případě zvolení platby předem (převodem) na náš účet, odešleme číslu účtu a var. symbol v co nejkratší době kupujícím uvedený e-mail. 

 NEZAPOMÍNEJTE, ŽE V OKAMŽIKU PŘIJETÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM JIŽ VZNIKÁ KUPNÍ SMLOUVA, JEJÍŽ OBSAH JE PRO VÁS ZÁVAZNÝ !

 Dbejte prosím také na správný výběr velikosti a detaily zboží - zda objednáváte zboží nové (nepoužité) či zánovní (vyřazené z armády pro jeho nefunkčnost), předejdete tím zbytečným komplikacím.

 Postup při stornu objednávky: kupující může zrušit objednávku nejpozději do 12 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem na adresu obchod@uklizenydum.cz

 nebo telefonicky na č. 234 221 188 bez jakýchkoliv následků pro něj vyplývajících.

V případě, že Vaše objednávka nebude kompletní, tzn., že ji nebudeme schopni expedovat, budeme Vás o tom neprodleně informovat e-mailem. Současně Vám sdělíme termín, kdy chybějící zboží opět naskladníme. Jestliže bude chybějící zboží dočasně staženo z nabídky, budeme Vás kontaktovat telefonicky a dohodneme další postup. Kupující, který za zboží prodávajícímu zaplatil, má v takovém případě právo na vrácení zaplacené částky za nedodané zboží. Prodávající zašle tuto částku zpět nejpozději do 14 dnů na účet kupujícího.

 

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dozorovým orgánem nad jednáním podnikatele souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Provozovatel zásilkového internetového obchodu uklizenydum-obchod.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy (zejména jméno, příjmení a adresa), jež získá od kupujícího, považuje za důvěrné a bude jich využívat výlučně pro osobní potřebu, za účelem úspěšného splnění smlouvy. Osobní údaje nebudou využity pro reklamní účely obchodu ani nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou těch, kteří se podílejí na vyřizování objednávky (pošta či speditér), a to pouze v nezbytném rozsahu. Veškeré osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou prodávajícího. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 V případě, že chce zákazník požádat o vymazání osobních údajů z databáze prodávajícího, může tak učinit emailem na adresu eshop.uklizenydum.cz 

 Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné kupujícímu po přihlášení do jeho profilu na eshop.uklizenydum.cz 

  1. EXPEDICE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující má možnost volby mezi následujícími způsoby platby za zboží:

 EXPEDICE V ČR: 

K ceně zboží při přepravě v ČR je účtován expediční poplatek dle vlastního výběru - způsobu dopravy a platby, bez ohledu na počet a druh objednaného zboží! Balné, pojištění zásilky atd. je již započítáno k cenám přepravy. Žádné další poplatky připočítávány nejsou!Detailní informace o poštovném v České republice naleznete také v odkaze „POŠTOVNÉ“ v horní liště na úvodní stránce internetového obchodu. 

 Poštovné do České republiky (ČR): 

I.při platbě předem na účet 8155270028/5500:  

1.Česká pošta - BALÍK NA POŠTU - pojištěná zásilka, Česká pošta nezaručuje přesnou dobu doručení (obvykle 2-3 pracovní dny)  

- cena pod 4000,- Kč je poštovné do 30 kg 155,- Kč  

- cena nad 4000,- Kč je poštovné ZDARMA 

 2.Česká pošta - BALÍK DO RUKY - pojištěná zásilka,  Česká pošta zaručuje doručení do 1 dne od podání na pobočce  

- cena pod 4000,- Kč je poštovné do 4,99 kg 157,- Kč 

- cena pod 4000,- Kč je poštovné nad 5 kg   167,- Kč 

- cena nad 4000,- Kč je poštovné ZDARMA 

3.ULOŽENKA pobočka  https://www.ulozenka.cz/pro-prijemce-zasilek

- cena pod 6000,- Kč je poštovné do 10 kg 159,- Kč  

- cena nad 6000,- Kč je poštovné ZDARMA 

ULOŽENKA doručení na adresu

cena pod 6000,- Kč je poštovné do 10 kg 189,- Kč  

- cena nad 6000,- Kč je poštovné ZDARMA 

ULOŽENKA SK 

cena  189, -Kč

 Platební údaje Vám budou doručené v krátké době po potvrzení objednávky. 

4.PPL kurýr

- cena pod 6000,- Kč je poštovné do 40kg 179,- Kč  

- cena nad 6000,- Kč je poštovné do 40kg ZDARMA

5.Osobní vyzvednutí

- ve výdejním skladu ZDARMA

6. Zásilkovna

- cena pod 5000,- Kč je poštovné do 5kg 109,- Kč  

- cena pod 5000,- Kč je poštovné od 5kg do 9kg 149,- Kč 

- cena nad 5000,- Kč je poštovné do 9kg ZDARMA

 Platební údaje Vám budou doručené v krátké době po potvrzení objednávky. 

II. při platbě dobírkou: 

1. Česká pošta - BALÍK NA POŠTU - pojištěná zásilka, Česká pošta nezaručuje přesnou dobu doručení (obvykle 2-3 pracovní dny)  

- cena pod 4000,- Kč je poštovné do 30kg 190,- Kč  

- cena nad 4000,- Kč je poštovné ZDARMA 

 2. Česká pošta - BALÍK DO RUKY - pojištěná zásilka,  Česká pošta zaručuje doručení do 1 dne od podání na pobočce  

- cena pod 4000,- Kč je poštovné do 4,99 kg 192,- Kč  

- cena pod 4000,- Kč je poštovné nad 5 kg 202,- Kč  

- cena nad 4000,- Kč je poštovné ZDARMA

3. ULOŽENKA pobočka https://www.ulozenka.cz/pro-prijemce-zasilek

- cena pod 4000,- Kč je poštovné do 10 kg 124,- Kč  

- cena nad 4000,- Kč je poštovné ZDARMA 

ULOŽENKA doručení na adresu

cena pod 4000,- Kč je poštovné do 10 kg 141,- Kč  

- cena nad 4000,- Kč je poštovné ZDARMA 

ULOŽENKA SK 

cena  131,- Kč 

 Platební údaje Vám budou doručené v krátké době po potvrzení objednávky. 

4. PPL kurýr

- cena pod 6000,- Kč je poštovné do 40kg 183,- Kč  

- cena nad 6000,- Kč je poštovné do 40kg ZDARMA

5. Zásilkovna

- cena pod 5000,- Kč je poštovné do 5kg 121,- Kč  

- cena pod 5000,- Kč je poštovné od 5kg do 9kg 143,- Kč 

- cena nad 5000,- Kč je poštovné do 9kg ZDARMA

 Platební údaje Vám budou doručené v krátké době po potvrzení objednávky.

III.Platba hotově při převzetí ve výdejním skladu.

      Platba kartou na místě (pro všechny objednávky v hodnotě nad 200 kč) při převzetí ve výdejním skladu.

- expedice je provedena ZDARMA

- podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

EXPEDICE DO ZEMÍ EU

Zásilku se zbožím Vám zašleme kamkoliv po EU, cena poštovného bude účtována dodatečně dle platných tarifů daného speditéra (váha zboží, rozměry zboží atd.). Tento postup se v případě kupujícího-spotřebitele uplatní pouze v případě, že nelze výši nákladů na dodání stanovit předem. Pokud bude bez zvláštních obtíží možné stanovit výši nákladů na dodání před odesláním zboží, bude kupující-spotřebitel seznámen s jejich výší a zboží bude odesláno až po odsouhlasení výše nákladů na dodání kupujícím-spotřebitelem. V případě nesouhlasu kupujícího-spotřebitele s výší nákladů na dodání smlouva nevznikne, a pokud již vznikla, je kupující-spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce.  

 

EXPEDICE - DODACÍ LHŮTA:

Obvykle odesíláme zboží do 1-3 pracovních dnů po obdržení objednávky (dobírka) nebo platby (platba předem). V případě delší dodací lhůty bude zákazník o termínu dodání informován emailem nebo telefonicky. Doručení po odeslání zboží závisí na rychlosti přepravce, většinou se však pohybuje v rozmezí 1-4 pracovních dnů v závislosti na zvolené poštovní službě. V případě zvolení služby České pošty Balík DO RUKY je zboží doručeno pracovní den následující po dni podání zásilky.

 OSTATNÍ:

Akční ceny platí do data uvedeného v nabídce nebo do vyprodání zásob s uvedením počtu kusů zlevněného zboží.

Součástí zásilky je doklad (paragon), který současně slouží pro potřeby reklamace jako záruční list. Proto jej pečlivě uschovejte!

Prodávající má v případě porušení povinnosti kupujícího převzít zboží při dodání či v dohodnuté lhůtě právo na náhradu škody, a to ve výši nákladů vynaložených prodávajícím na marnou dopravu zboží na místo dodání a následně zpět prodávajícímu. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

  1. REKLAMACE ZBOŽÍ

6.1 V případě kupujícího-podnikatele poskytuje prodávající ve smyslu § 2113 občanského zákoníku na dodávané zboží záruku za jakost, přičemž záruční doba činí 1 měsíc od převzetí zboží. Práva kupujícího-podnikatele z vadného plnění dále zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího-podnikatele, byť se projeví až později. Právo kupujícího-podnikatele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tímto nejsou dotčeny. Způsob a podmínky uplatnění shora uvedených vad včetně nároků vyplývajících ze záruky za jakost v případě kupujícího-podnikatele upravují zejména ustanovení § 2099 - § 2117 občanského zákoníku

 

6.2 Kupující-nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Rozsah, způsob a podmínky uplatnění nároků vyplývajících z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále též jen „reklamace“) v případě kupujícího-nepodnikatele upravují zejména ustanovení § 2113 - § 2117 a § 2161 - § 2174 občanského zákoníku a reklamační řád dostupný z www.uklizenydum-obchod.cz stránka „reklamační řád“. V případě, že ani zmíněná ustanovení občanského zákoníku, ani reklamační řád určitou záležitost neupravují, použijí se zejména obecná ustanovení o právech z vadného plnění obsažená v § 2099 - § 2117 občanského zákoníku.

 

 Záruční doba u použitého zboží je zkrácena na délku 12 měsíců.

 Účinky poskytnutí záruky za jakost má vůči kupujícímu i uvedení záruční doby či doby, po kterou lze věc použít, na prodávané věci, jejím obalu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy.

 Z vad darů poskytovaných kupujícímu bez jakéhokoliv protiplnění nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění.

 Pokud kupující z jakéhokoliv důvodu obdrží jiné než objednané zboží, po předchozím oznámení (telefonicky nebo emailem na obchod@uklizenydum.cz, zašle kupující zboží zpět prodávajícímu, nejlépe v původním obalu a alespoň kopií dodacího listu, a uvede důvod vrácení zboží. Prodávající následně zašle kupujícímu správné zboží dle objednávky. Zaslání nesprávného zboží zpět prodávajícímu a zaslání správného zboží kupujícímu je hrazeno prodávajícím. Dodání jiného než objednaného zboží se považuje za vadné plnění.

 Kupující je při zasílání zboží zpět prodávajícímu z jakéhokoliv důvodu povinen zvolit vhodný obal zásilky a zásilku řádně zabalit tak, aby nedošlo k poškození zasílaného zboží.

 Podrobnější úprava rozsahu, způsobu a podmínek uplatnění práv kupujícího – nepodnikatele z vadného plnění je obsažena v reklamačním řádu prodávajících.

 

 

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smluv uzavřených v internetovém obchodě www.uklizenydum-obchod.cz bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Kupující-spotřebitel musí projevit vůli odstoupit od smlouvy formou jednoznačného prohlášení vůči prodávajícímu (např. formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu společnosti Uklizený dům s.r.o., Sokolovská 1996/179, Praha 9, telefonu 231 221 188 nebo e-mailu obchod@uklizenydum.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 Pokud Kupující-spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy kupující-spotřebitel odstoupil od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího - spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání a poplatku za dobírku. V případě nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím-spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím, jsou náklady na dodání zboží vraceny pouze ve výši ceny nejlevnějšího způsobu dodání., což neplatí v případě nadměrných zásilek). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který Kupující-spotřebitel použil pro zaplacení kupní ceny, pokud není výslovně určeno Kupujícím-spotřebitelem jinak. Pokud bylo zboží zaplaceno dobírkou, pak budou platby vráceny bezhotovostním převodem na peněžní účet, který kupující uvede. 

Prodávající není povinen kupujícímu vrátit platby dříve, než mu Kupující-spotřebitel zboží předá nebo než kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 Kupující-spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupí od smlouvy, zaslat zboží zpět na adresu společnosti Uklizený dům s.r.o., Sokolovská 1996/179, Praha 9. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující-spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující-spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující-spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Kupující-spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy na výslovnou žádost kupujícího-spotřebitele.

Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku. Prodávající výslovně upozorňuje, že kupující – spotřebitel není oprávněn:

- podle § 1837 písm. d)občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Všechna ustanovení se řídí občanským / obchodním zákoníkem v závislosti na kupujícím.

 

 

 

  1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, ORGÁN DOZORU A KODEX

Je-li to možné, řeší prodávající spory s kupujícím - spotřebitelem smírnou cestou. Za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je kupující - spotřebitel oprávněn obracet se na Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace (http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/). Prodávající se zároveň zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v případě, že se na SOS-Asociace obrátí kupující - spotřebitel s žádostí o mimosoudní řešení sporu s podnikatelem.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti MÚ Praha 7. Kupující-spotřebitel je oprávněn podat stížnost či podnět pro porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele k dozorovému orgánu, a to k České obchodní inspekci.

 

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující podáním objednávky výslovně prohlašuje, že se seznámil s obsahem objednávky a těchto obchodních podmínek, a že s nimi souhlasí. Kupující vyslovuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek a reklamačního řádu účinnou v době uzavření smlouvy.

 Tyto Obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné a účinné od 01.11.2015.  

 Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky a reklamační řád bez předchozího upozornění. Na již uzavřené smlouvy však taková změna obchodních podmínek nemá vliv.

 

 

10. GDPR

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“